Az „irracionális” elv Ivan Bunyin kisepikájában

Már Bunyin 1910-es években keletkezett műveiben megfigyelhető, hogy „leküzdhetetlen, végzetes, metafizikai erők irányítják az emberi sorsokat”, a racionális és az irracionális princípium a szüzsé különféle szintjein, különböző módozatokban kapcsolódik egybe. A szerelem nyelvtana című elbeszélésében például az első látásra realisztikus köntösbe bújtatott szüzsé-építő elemek irracionális tartalmak hordozói, ahogyan ezt a következőkben részletesen bemutatjuk.


Az eredeti mű borítója

Irrational elements in Ivan Bunin's short story 'The Grammar of Love'

The aim of the present study is not to discuss irrationalism as a philosophy, but, to analyze elements of a literary work that, ostensibly realistic end up implicating a number of irrationalities. This analysis also provides an opportunity to examine the unique place occupied by Ivan Bunin in the Russian literary and artistic world of the end of the 19th and beginning of the 20th century. Research, to date, has principally explored his place in literary history and structural elements of his short stories, finding in him a follower of Chekhovian Realism and Impressionism. This essay argues that the rational-irrational dichotomy appears at various levels in the plot throughout Bunin’s short story ‘The Grammar of Love’. This paper aims to analyze the levels and the roles played by the irrational elements found in this work.

Eredetei mű letöltése (Angol)

Az "irracionális" princípium Bunyin A szerelem nyelvtana című elbeszélésében

Az irodalmi Nobel-díjat Ivan Bunyin a Svéd Királyi Tudományos Akadémiától az orosz klasszikusok prózai hagyományainak a folytatásáért vehette át 1933-ban. A szakirodalom az írót a turgenyevi, tolsztoji és csehovi irodalmi hagyomány folytatójaként ismeri el. Kevés szó esik azonban arról, hogy Bunyin, miközben hősei cselekedeteinek motivációját vizsgálja, túllép a 19. századi irodalom pszichológiai ábrázolásainak metódusán, figyelme a tudatalatti szférájára összpontosul.


Элементы иррационального в рассказе И.А. Бунина "Грамматика любви"

В исследованиях, посвященных творчеству И.А. Бунина не раз отмечалось, что как художник он является продолжателем толстовской, тургеневской или чеховской реалистической традиции в русской литературе и Нобелевская премия 1933 года по литературе была присуждена ему «за строгое художественное мастерство, с которым он продолжил русскую классическую линию в прозе». В специальной литературе меньше говорится о том, что раскрывая мотивационный ряд судьбоносных поступков героя, – например, в рассказах 1920-х годов, таких как «Митина любовь», «Солнечный удар», «Дело корнета Елагина» – Бунин проникает в сферы подсознания, недоступные психологическому изображению в литературе ХIХ века. Но и в творчестве 1910-х годов «неодолимые, роковые, метафизические силы управляют человеческими судьбами», рациональное и иррациональное начала неизменно оказываются рядом на разных уровнях сюжета в разных сочетаниях. Предметом нашей статьи выбран рассказ «Грамматика любви», в котором мы попытаемся выделить те на первый взгляд реалистические элементы, которые при более пристальном рассмотрении наполняются иррациональным содержанием.

Eredetei mű letöltése (Orosz)
Az eredeti mű borítója

Bunyin-hatások Vladimir Nabokov Másenyka című regényében

A fiatal Nabokov-Szirin 1920-as és 1930-as évek elején írt regényei és elbeszélései folyamatos párbeszédet mutatnak a bunyini művekkel. Mindez a nabokovi textus különböző szintjein észlelhető: a szüzsétől, a kompozíción át egészen a motívumhálózat felépítéséig. Szirin 1926-ban, a Szlovo emigráns orosz könyvkiadónál, Berlinben publikált Másenyka című regénye és Bunyin 1924-ben a Szovremennije Zapiszki által Párizsban megjelentetett, A szerelem szentsége című kisregénye között többet sejthetünk pusztán motivikus vagy stiláris egybecsengéseknél. A tanulmányban azokat, a két kisregény szüzséjét, kompozíciós struktúráját és motívumrendszerét meghatározó egyezéseket mutatom be, amelyek alapján Bunyin művét méltán tekinthetjük a Másenyka "másodlagos szövegének".


Az eredeti mű borítója

Бунинское влияние в «Машеньке» Владимира Набокова

Романы, написанные молодым Набоковым-Сириным в двадцатые и тридцатые годы, выявляют непрерывающийся диалог с работами Ивана Бунина. Влияние искусства Бунина наблюдается одновременно на разных уровнях набоковских текстов. До сих пор в связи с первым романом Набокова, «Машенькой» специальная литература отмечала влияние на неё импрессионистического пейзажа бунинской прозы. В настоящей работе мы стремимся проследить те переклички в сюжетах, композиционной структуре и системе мотивов «Машеньки» и «Митиной любви», на основании которых мы можем с определённой уверенностью утверждать, что рассказ Бунина «Митина любовь» присутствует в «Машеньке» в качестве некоего «вторичного текста».

Eredetei mű letöltése (Orosz)

A szerelem szentsége című kisregény jelentéshálózatának komplexitása

Az 1920-as években Bunyin elbeszéléseinek szüzsé-építkezését már nem a mű szerkezetéből kimetszett idősorok felépítésének oksági rendje, hanem az adott történet különböző motivációs szinten értelmezhető jelentésszerkezete és az ezzel összefüggésben álló kauzális szerkezet jellemzi. A lineáris időrend megtartása ellenére, a kronologikus vagy fabuláris okság helyett, valamely más okság szolgáltathat az egyes művek tragikus végkifejletére magyarázatot. A szerelem szentsége tárgyalása kapcsán a kompozíciót érintő kérdések háttérbe szorulnak, a szakirodalom jobbára a mű filozófiai-eszmei tartalmára összpontosít. Ebben a tanulmányban azokat a kompozíciós szerkesztőelveket ismertetjük, amelyek közelebb vihetnek bennünket a kisregény oksági szerkezetének megfejtéséhez.

Структура сюжетного построения в повести Ивана Бунина «Митина любовь»

В 1920-е годы построение сюжета бунинских рассказов меняется: характерным становится не столько причинный порядок вычлененных из структуры произведения временных рядов, сколько трактуемая на разных мотивационных уровнях смысловая структура данной истории и связанная с нею причинная структура. В данной работе нам хотелось бы сосредоточить исследовательское внимание на тех изменениях, которые происходят в логике построения сюжета в произведениях Бунина 1920-х годов по сравнению с его рассказами 1910-х годов. Эту проблематику мы пытаемся рассмотреть на основе анализа повести «Митина любовь» – произведения эмигрантского периода бунинского творчества.

Az eredeti mű letöltése (Orosz)
Az eredeti mű borítója

Természet és kultúra szembenálló értékminőségei Ivan Bunyin Testvérek és A San Franciscó-i úr című elbeszéléseiben

Természet és kultúra szembeállítása a 20. század elejének orosz filozófiai gondolkodásában domináns szerepet játszott. Szemjon Frank 1910-ben a Logosz című folyóiratban „Természet és kultúra” címen publikált tanulmányában nyomon követi e szembenállás értelmezéseinek egyes időszakait az egyetemes filozófiatörténetben. E szintézis kérdésköre kapcsolatba hozható a kor számos szintézis-keresésének egyikével: a Kelet–Nyugat dichotómia feloldására irányuló, az orosz kultúrában ősidőktől kódolt törekvéssel. Ezt a feltevést látszik igazolni Gusztav Spet „Bölcsesség vagy értelem” (1917) című tanulmánya, amelyben a filozófus a jövő útját a kulturális tudat e két különböző irányának szintézisében látja. Említett tanulmányok új megvilágításba helyezik Bunyin művészi világában e problematikát, kinek a Testvérek vagy A San Franciscó-i úr című elbeszéléseiben az ember e két szembenálló világ között oszcillál, egyrészt, mint a civilizációs kultúra embere, másrészt, mint a természeté.


Az eredeti mű borítója

Оппозиция природы и культуры в рассказах Ивана Бунина «Братья» и «Господин из Сан-Франциско» в контексте философской мысли начала XX века

Новые аспекты для изучения проблемы противопоставления природы и культуры нам предлагают статьи двух мыслителей начала XX-ого века: статья философа Семена Франка «Природа и культура», опубликованная в 1910-ом году в журнале «Логос», и статья Андрея Белого «Проблема культуры», впервые напечатанная в Книге статьей Белого «Символизм» в Москве, в том же году. Концепция этих двух мыслителей может способствовать более дифференцированному рассмотрению художественного воплощения данной проблемы у Бунина. В его рассказах «Братья» и «Господин из Сан-Франциско» оппозиция пространства космической и личной жизни осмысляется и в ракурсе противопоставления пространства природы и цивилизации, и в оппозиции восточных и западных культур.

Az eredeti mű letöltése (Orosz)